Nieuwe natuur tussen IJssel en Zwarte Water

Natuurontwikkeling in Mastenbroek

Terrazande is een zogenoemde multifunctionele ontgronding: een ontgronding waarbij behalve de winning van bouwgrondstoffen een tweede maatschappelijke functie geldt. 

Gedurende de exploitatie van onze multifunctionele ontgronding zorgen wij voor natuurontwikkeling in een markant gebied: in de polder Mastenbroek, tussen IJssel en Zwarte Water en in de onmiddellijke nabijheid van Natura 2000-gebied nr. 36: Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht. Bij de inrichting van onze winplaats houden we rekening met de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden van de ons omringende (cultuur)landschappen. De eindinrichting, bestaande uit 66 hectare water en 25 hectare land, is al in 2009 vastgelegd in een beheerplan. Na onze exploitatie wordt het gebied overgedragen aan Staatsbosbeheer.

Daarnaast vindt de vergunningverlening plaats op basis van de Ontgrondingenwet en de Wet Milieubeheer. Zo mogelijk dienen de inrichting en de wijze van exploitatie mede bepaald te worden door de toekomstige eindfunctie van het residu. Aan al deze verplichtingen hebben wij ons in onze vergunning gecommitteerd. Gedurende de exploitatie overlegt Terrazande bovendien regelmatig met een begeleidingsgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van provincie, gemeente, omwonenden en natuurorganisaties.

Elke oever z’n eigen karakter

De tijdelijke oevers van de huidige zandwinplas hebben een belangrijke functie voor de natuur. Hier ontstaan pioniermilieus van de voedselrijke veengronden en die zijn relatief schaars in Nederland. In dit open venig en kleiig milieu met wisselende overgangen naar het water heeft de wind vrij spel – een interessant milieu voor een aantal vogelsoorten zoals steltlopers, oeverlopers, kleine plevier, witgatje en visdiefje.

In 2021 wordt de eerste definitieve vooroever, aan de oostkant van de plas, aan de kant van het de Zwolsedijk en het Zwarte Water, ingericht.  Het betreft hier een gevarieerde oever met rietvegetatie. Hier zullen water- en moerasvogels zich thuis voelen. De rietvelden worden afgewisseld door bloemrijke graslandjes, een paradijs voor vlinders en insecten. Al met al is onze zandwinning een belangrijke motor voor gebiedsontwikkeling. Er ontstaat een gevarieerd gebied met allerlei soorten zoogdieren, (broed)vogels, vissen en planten.

In de komende jaren zullen ook de zuid-, west- (beide een open oever met flauw talud en grazige weidevegetatie) en noordoever (open graszone met rietkraag) gerealiseerd worden. De waterplas zelf vervult nu en in de toekomst de functie van rustplaats voor watervogels als eenden, ganzen en zwanen.

Kortom: een belangrijk gebied, voor nu én voor later.

De plas in de toekomst